Reguleringsplan Bybanen i Bergen, Sentrum - Nesttun

Norconsults oppdrag omfattet optimalisering av trasé, reguleringsplan og teknisk forprosjekt for bybane mellom Bergen sentrum og Nesttun.
Prosjektnavn
Reguleringsplan Bybanen i Bergen, Sentrum - Nesttun
Kunde
Bergen kommunie ved Bybanekontoret
Sted
Norge
Periode
2002-2003
Nøkkeltall
10km banetrasé
15 holdeplasser

Oppdraget

Bybanen er en del av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø, vedtatt av Stortinget i desember 2002. Strekningen Sentrum – Flesland er den første linjen som skal utvikles, og Sentrum-Nesttun er det første av tre byggetrinn. Norconsult ble engasjert av Bybanekontoret for å optimalisere traseen mellom Sentrum og Nesttun og utarbeide reguleringsplan og teknisk forprosjekt.

Løsningen

Viktige problemstillinger i arbeidet var hensynet til bymiljø og eksisterende bygningsstrukturer i byområder, avklaring av trafikale forhold og utforming av holdeplasser. Endringer i hovedtrafikk-mønsteret for veitrafikken inn mot Bergen sentrum fra sør ble utredet og regulert. Utforming av holdeplasser ble særlig vektlagt der disse inngår i sentrum eller i bydelssentra. Utenfor bysentrum ble banen i hovedsak regulert i egen trasé.

Resultatet

Den samlede strekningen Sentrum-Nesttun er ca. 10 km. Planteknisk ble strekningen delt i fem selvstendige reguleringsplaner, koordinert og samordnet gjennom felles planorganisering. Teknisk forprosjekt har omfattet sikkerhet, geologi og fundamentering, omlegging av ledningsanlegg, kartlegging av støy og vibrasjoner, konstruksjoner og fjellanlegg og samlet kostnadsanslag. Bybanestrekningen ble åpnet den 22. juni 2010 og ble i 2012 tildelt den prestisjetunge «Vegdirektørens pris for vakre veger».