Sjøgata Gunnlaug Ormstunges gate og Havnevegen

Norconsult har utbedret gangvegforbindelse fra Sundbrua til Holmgangen i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Røstad.
Prosjektnavn
Sjøgata Gunnlaug Ormstunges gate og Havnevegen
Kunde
Levanger kommune
Sted
Norge
Periode
2013-16

Oppdraget

Prosjektering for omlegging av Sjøgata forbi ny tankbilhall hos Normilk AS. Tilrettelegging for gående og syklende langs Sjøgata på strekningen fra Sundgata til Ferjeleiet. Sykkelveg med fortau fra ferjeleiet til Havnevegen. Omlegging av Havnevegen ved kryss med Gunnlaug Ormstunges gt. Parkeringsplasser på havneområdet. Ideskisser, forprosjekt, detaljprosjektetering, anbudsinnhenting og kontrahering. Prosjektering utført innen fagene: Veg, VA, landskapsarkitektur, geoteknikk, byggeteknikk, elektro (gatelys).

Løsningen

Sjøgata, lengde 450 meter: Tilrettelegging for myke trafikanter med bredt fortau, opphøyde gangfelt og regulering som forkjørsveg. Omlegging av gata forbi ny tankbilhall hos Normilk. Støttemurer og rekkverk. Nytt dekke og kantsteiner. Nytt gatelysanlegg. Gunnlaug Ormstunges gate, lengde 200m: Bygging av sykkelveg med fortau. Bygging av sitteplasser og trapper ut mot sundet. Gata omreguleres til enveiskjøring. Nytt gatelysanlegg. Havnevegen, lengde 150 meter: Omlegging av gata ved kryss med Gunnlaug Ormstunges gate og bygging av nytt kryss. Bygging av busslomme for 2 busser for ungdomsskole-elever. Nytt gatelysanlegg. Tidligere kryssområde ombygges til parkeringsplasser. Tomt for tidligere Havnelager: Ombygd til parkeringsplass med ca 60 plasser. Nytt gatelysanlegg.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Siri Alette Aurstad
Siri Alette Aurstad
Avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap