Tytlandsvik Aqua

Tytlandsvik Aqua er et oppdrettsanlegg for smolt. Det består i dag av to haller med til sammen åtte kar à 2000 m³. I tillegg til dette, et administrasjonsbygg med mulighet for overnatting. Fir nye haller og et klekkeri er under planlegging.
Prosjektnavn
Tytlandsvik Aqua
Kunde
Tytlandsvik Aqua AS
Sted
Norge
Periode
2017-2019
Nøkkeltall
7500 m²

Oppdraget

Tytlandsvik Aqua ligger i Hjelmeland kommune og eies av Grieg Seafood, Vest Havbruk og Bremnes Seashore. Det er et landbasert oppdrettsanlegg der smolt fòres opp fra 100g til 1000g før den settes ut i anlegg i sjø. Hensikten er å redusere faren for parasitter, virus- og bakteriesykdommer samtidig som produksjonstid og faren for rømning går ned.

Løsningen

Produksjonsprosessen er krevende med hensyn til logistikk og styrende for utformingen av anlegget. Arkitektur- prosjekteringen har bestått i å teste ulike løsninger underveis for å optimalisere arealbruken. Samtidig har det vært fokusert på materialbruk tilpasset et krevende miljø både med hensyn til bruk og bygningsfysikk.

Resultatet

Første byggetrinn på 7500 m² ble gjennomført som totalentreprise der Veidekke var entreprenør. Dette byggetrinnet omfattet 1000 m² administrasjonsbygg og to produksjonshaller. I administrasjons-byggets første etasje, er det verksted, lager og andre tekniske rom. Andre etasje inneholder tre overnattingsrom for personell samt felles oppholdsrom. I tredje etasje er det kontor, laboratorium, kontrollrom, møterom, spiserom og garderober. Administrasjonsbygget er dimensjonert for å bære en ekstra etasje. Hver av hallene består av fire betongkar og et renseanlegg. Karene er 21 meter i diameter og 5 meter dype og rommer 2000 m³. For å minimere behovet for råvann og redusere miljøpåvirkningen, renses vannet gjennom et såkalt RAS-anlegg (Recirculation Aquaculture System). Her går det gjennom ulike filter, tilføres oksygen og 99,5% av vannet blir gjenbrukt. Andre byggetrinn er nå under prosjektering. Dette består av 4 tilsvarende haller som i første byggetrinn. De to byggetrinnene bindes sammen med en gangbro.

Kontaktperson

Profilbilde av Anne Brit Hodne
Anne Brit Hodne
Oppdragsleder

Relaterte prosjekter