Utvikling av meldingssystem for Kystverket

Norconsult Informasjonssystemer avdeling Fundator (NoIS) har levert utviklingstjenester, prosjektledelse og rådgivning for Kystverket i prosjektet SafeSeaNet. SafeSeaNet Norway er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.
Prosjektnavn
SafeSeaNet
Kunde
Kystverket
Sted
Norge
Periode
2006-pågående
Nøkkeltall
• Antall årlige reduserte skipsmeldinger: ca. 250.000 NOK
• Samfunnsmessig gevinst beregnet til ca. 100 MNOK årlig
• Utviklingskostnad ca. 31 MNOK

Oppdraget

Tilbake i 2003 ble det gjort en anbefaling om at det skulle etableres et felles nasjonalt rapporteringssystem koordinert med den europeiske utviklingen av meldingssystemet SafeSeaNet. Stortingsmeldingen "På den sikre siden - sjøsikkerhet og beredskap" fra 2004-2005 la føringer for at Kystverket skulle utvikle et felles meldingssystem for norske myndigheter. Systemet SafeSeaNet Norway ble etablert av Kystverket i 2005.

Løsningen

NoIS har siden 2006 levert følgende bistand til Kystverket i forbindelse med SafeSeaNet:

• Smidig utvikling av sikre systemer for nettbaserte tjenester for agenter og skipsmeglere.
• Prosjektledelse og kvalitetssikring av leveranser.
• Integrasjon med EMSAs SafeSeaNet-løsning.
• Integrasjon med Politiet og Forsvaret.
• Webløsninger for Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og Skattevesenet.
• Interaksjonsdesign og skjermbildeflyt ved utforming av nye applikasjoner.
• Forvaltning av alle systemer knyttet til SafeSeaNet.
• IT-teknisk bistand ved etablering av utviklings-, test- og driftsmiljøer.
• Spesifikasjon av forretningsregler og prosessregler for overvåkning av skip.
• Strategiske planer for utvikling og bruk av elektronisk innmelding og utveksling av informasjon for bedret sikkerhet og overvåking av skipsfart til og fra Norge.
• Rådgivning og utredning i forbindelse med realisering av de over nevnte strategiske planer, herunder bistand til utarbeidelse av styrende dokumenter.
• Overføring av kompetanse til Kystverkets prosjektdeltakere og linjeressurser.

NoIS har i tillegg utført flere delprosjekter parallelt med utviklingen av SafeSeaNet. Prosjektet MADART er et pågående maskinlæringsprosjekt for deteksjon av trafikkavvik i innkommende AIS-meldinger. Gjennom å gjøre presise prediksjoner av skipsbevegelser i sanntid, får man mulighet til å avverge farlige eller unormale situasjoner, slik som f.eks. grunnstøting, dumping av ulovlig avfall, smugling, terrorangrep, feilnavigasjon, o.l.

Resultatet

Kystverket har med SafeSeaNet kunne realisere gevinster både for Kystverket selv og skipsfarten gjennom økt kvalitet og forenkling av offentlig saksbehandling overfor maritime brukere gjennom:

• Ett felles rapporteringspunkt istedenfor flere gjør det enklere for skipsfarten å sende pliktig informasjon til myndigheter.
• Antall meldinger som pålegges skipsfarten blir redusert ettersom ulike myndigheter mottar en felles melding.
• Redusering av manuelle registreringer frigjør mer tid til navigasjonsoppgaver om bord.
• Allerede registrerte brukere kan gjenbruke data som tidligere er registrert i systemet, noe som reduserer administrasjonstid.
• Systemet er tilrettelagt slik at det blir enklere for skipsfarten å oppfylle de pålagte meldepliktene.
• Overgangen til digitale og enhetlige meldinger fra skipsfarten til havner tilrettelegger for mer effektiv havnelogistikk.
• Rask og enkel tilgang på digitaliserte og automatiserte skipsmeldinger frigjør tid og ressurser i myndighetenes administrasjon.

Kontaktperson

Profilbilde av Andreas Ravnestad
Andreas Ravnestad
Gruppeleder systemutvikling avdeling Fundator

Relaterte prosjekter