Utviklingsveileder Gran sentrum

Norconsult har utviklet en utviklingsveileder for Gran sentrum. Den beskriver ambisjoner og retningslinjer for utforming av planer og tiltak i sentrumsområdet de kommende årene.
Prosjektnavn
Utviklingsveileder Gran sentrum
Kunde
Gran kommune
Sted
Norge
Periode
2013-2014
Nøkkeltall
Store nyetablering og betydelig vekst i Gran sentrum

Oppdraget

Bakgrunn for prosjektet er utviklingen i Gran sentrum de siste tiårene. Stedet har hatt en betydelig vekst og fungerer som regionalt handelssenter for Hadeland. Særlig har sentrumsområdet mot sør gjennomgått store endringer, med etablering av flere store handelssentre. Dette har skapt diskusjon om sentrums framtid lokalt. Omlegging av dagens Rv4 gjennom sentrum til «miljøgate» frigjør nye arealer og gir rom for ytterligere utvikling av sentrum. Utviklingsveilederen skal sikre at dette skjer på en måte som styrker sentrumsmiljøet.

Løsningen

Grunnlaget for veilederen er et overordnet utviklingskonsept for sentrumsområdet, utviklet gjennom en serie verksteder med interessenter og aktører. Konseptet består av en rekke prinsipper som til sammen beskriver rammene for en helhetlig og langsiktig utvikling av Gran sentrum. Veilederen supplerer gjeldende Kommunedelplan for området.

Resultatet

Som grunnlag for prosessen og utviklingskonseptet utarbeidet Norconsult både handelsanalyse og stedsanalyse for området.