En som tar bilde av havet

Terrestrisk naturmiljø

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen terrestrisk naturmangfold som arbeider for at hensyn til naturmiljø skal ivaretas på best mulig måte i utbyggingsprosjekter – i alle faser fra mulighetsstudier til ferdig anlegg.

Norconsult er svært opptatt av å ivareta miljøet og naturmangfoldet i prosjektene vi er involvert i og arbeider i tråd med prinsippene i tiltakshierarkiet, hvor miljøpåvirkningen gjennom hele prosessen forsøkes minimert gjennom de fire trinnene unngå, avbøte, restaurere og kompensere. Våre miljørådgivere deltar derfor aktivt i alle deler av det tverrfaglige planleggings- og prosjekteringsarbeidet for å bidra til at man finner de beste løsningene både for miljøet og kunden. 

Våre medarbeidere deltar i nasjonale kartlegginger og overvåkingsprogrammer som Natur i Norge (NiN) og Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) på oppdrag for Miljødirektoratet og er representert blant annet i den nasjonale rødlistekomiteen for lav. Norconsult bestreber å utvikle fagspesialister innen de fleste fagfeltene innen biologien, og har blant annet ansatt svært dyktige botanikere, soppkyndige, lavspesialister, ornitologer, vegetasjonsøkologer og landskapsøkologer.  

Kontaktpersoner

Torgeir Isdahl

Gruppeleder terrestrisk naturmangfold

Kontakt oss

Prosjekter innen Terrestrisk naturmiljø