LiVEing - medarbeiderundersøkelse

LiVEing - vår årlige medarbeiderundersøkelse

Norconsult er opptatt av å arbeide aktivt med forbedring av arbeidsmiljøet og organisasjon for at alle skal trives og prestere godt på jobb. Vi gjennomfører derfor årlig en medarbeiderundersøkelse.

Undersøkelsen har til hensikt å kartlegge medarbeidernes oppfatning av Norconsult på ulike områder. Kartleggingen skal danne grunnlag for videre utvikling av vår virksomhet med fokus på bl.a. arbeidsmiljø, engasjement, gjennomføringsevne, kompetanse, ledelse, samarbeid, etikk og kultur. 

Resultatene viser at medarbeidere i Norconsult er stolte av arbeidsplassen sin, trives godt på jobb og hele ni av 10 vil anbefale andre å søke jobb i selskapet. Temaene Norconsult scorer høyt på sammenlignet med ekstern benchmark er blant annet ledelse, etikk, samhandling og medarbeidertilfredshet. 

LiVEing

Feedback Friday

I tillegg til den årlige undersøkelsen gir Norconsult alle medarbeidere mulighet til å gi fortløpende tilbakemelding på hvordan de har det på jobb. Hver fredag sendes det ut tre spørsmål innenfor utvalgte kategorier fra LiVEing, slik at vi jevnlig, både sentralt og lokalt, kan følge opp resultatene på blant annet trivsel og engasjement. 

Feedback Friday