By- og stedsutvikling

Norconsult jobber med by- og stedsutvikling over hele landet, og ønsker å bidra til klimavennlige og velfungerende byområder der bymiljø, byliv, ny grønn mobilitet og god folkehelse står sentralt i byutviklingen.

 

Norconsult tilbyr et kompetent og tverrfaglig team av engasjerte byutviklere, arkitekter og planleggere som alle har jobbet med utvikling av og tilrettelegging for bærekraftige og levende byer og tettsteder. Mennesket som premissgiver er gjennomgående i våre prosjekter. Vi kombinerer sterk faglig kompetanse med kreativitet og begeistring fra idéfasen til avklaring av strategier og handlingsplaner.

I Norconsult er vi opptatt av å avdekke stedlige kvaliteter og utfordringer som kan danne grunnlag for konsept- og mulighetsstudier, og arkitektur- og utviklingsstrategier. Vi er opptatt av at byen skal virke for alle, enten du går, sykler eller tar kollektiv i byen. Det er de riktige løsningene innen ny grønn mobilitet og folkehelse som gir et godt sted å bo og leve.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Byvisjoner og konsepter
 • Mulighetsstudier
 • By- og Stedsanalyser
 • Lokaliseringsstudier
 • Løsninger for ny grønn mobilitet
 • Mobilitetsplaner
 • Bylogistikk konsepter og løsninger
 • Areal- og mobilitetsstudier
 • Knutepunktutvikling
 • Eiendomsutvikling
 • Arealutvikling for bydeler og eiendommer
 • Volumstudier
 • Handelsanalyser
 • Barnetråkk
 • Sosiokulturell stedsanalyser
 • GIS-analyser
 • Strategi og prosessledelse
 • Kunnskapsformidling
 • Verksteder, medvirkning, dialog

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Samfunn og byutvikling