Norconsult er et rådgiverselskap som ønsker å bidra til å gjøre morgendagens samfunn litt bedre enn dagens. «Hver dag forbedrer vi hverdagen», sier vi. Gjennom bred fagkunnskap, nyskaping og innovasjon utvikler vi stadig mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder. Vi har solid kompetanse innenfor bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet, arkitektur, plan og IT. Vi tilbyr rådgivningstjenester i alle faser av et prosjekt - fra utvikling av ideer og konsepter, via planlegging og prosjektering til drift og oppfølging.

I Norconsult har vi tro på at lokal kunnskap, lokal tilstedeværelse og faglig samarbeid er en styrke, og en fordel for kundene. Derfor finner du et Norconsult-kontor både på mange små og store steder i Norge – og i utlandet.

  Forretningsidé:
  Norconsult sikrer optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester

  Formål:
  Hver dag forbedrer vi hverdagen / Every day we improve everyday life

  Norconsult er eiet av de ansatte. Dette preger bedriftskulturen, og bidrar sterkt til den positive ånd og innsatsvilje som Norconsults kunder opplever.

  Vi har en mangfoldig og delende bedriftskultur, der vi baserer dialogen på gjensidig respekt.

  Medeierskapet gjør også at vi er en nøytral og uavhengig rådgiver, hvor habilitet i forhold til offentlige og private oppdragsgivere er sentralt.

  Norconsult er en flat og desentralisert organisasjon hvor lokal kunnskap om kunden og prosjektet er nøkkelfaktorer for suksess. Det er i oppdragene vi viser våre prestasjoner, og det er gjennom de dyktigste medarbeiderne vi blir bedre enn konkurrentene og foretrukket av våre kunder. 

  Vi deler kunnskap og samarbeider effektivt på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske skillelinjer. Våre oppdragsgivere er profesjonelle kunder med klare forventninger til oss. Dette skjerper og inspirerer oss til å gjøre nødvendige forbedringer og videreutvikle Norconsult på en sunn måte.

  I oppdragsgjennomføringen er ambisjonen å sikre at kunden og vi har felles forståelse av mål, utfordringer, fremdrift og leveranser. Vi skal ha relevant kompetanse og kapasitet tilgjengelig for å gjennomføre oppdraget som avtalt. Gjennom god kompetanse innenfor oppdragsstyring og god kommunikasjon med oppdragsgiverne underveis oppnår vi gode resultater sammen.

  Innovasjon for oss er å utfordre det gamle med kreativ tenkning. Norconsults kunder får rådgivere som har fokus på å levere verdi gjennom innovative løsninger. Norconsult har de senere årene både forsket på og bygget opp en innovasjonsmetodikk som er skreddersydd for planleggings- og prosjekteringsoppdrag. Dette har skapt unike erfaringer og kunnskap som kan benyttes i alle våre oppdrag for å oppnå bedre løsninger og betydelige besparelser.

  Struktur og resultater
  Det som kjennetegner Norconsults innovasjonsmetodikk er en struktur som sikrer at arbeid i oppdragenes kreative faser har riktig fokus, brede alternativsøk, grundige vurderinger av alternativer, samt etterrettelighet og sporbarhet i alle ledd. Resultatene fra de kreative prosessene skal bidra direkte inn i prosjektløsningene og tillater oss å utfordre etablerte løsninger samtidig som prosjektets ytre rammebetingelser respekteres. Metodikken gir grunnlag for trygge og gjennomtenkte valg og visshet om at alle stener er snudd før designvalg treffes.

  Involvering og effektivisering
  Forskningen vår har vist merverdien av å ha et tett samarbeid med kunden i de kreative fasene av prosjekteringen. Kundens kompetanse og kunnskap om prosjektet bringes inn i innovasjons- og optimaliseringsarbeidet, uten at dette skal medføre ekstrakostnader eller merarbeid for kunden. Videre er vi opptatt av å ta ut verdien av å tilrettelegge for tverrfaglig løsningsutvikling tidlig i prosjektet. Denne involveringen av kunde og fagområder effektiviserer det kreative arbeidet og bidrar til at det ikke jobbes for lenge med løsninger som er uønsket av kunden eller som skaper uforenlighet fagene imellom.

  Skreddersøm
  Vi legger alltid ned et solid arbeid i å skreddersy innovasjonsmetodikken til det enkelte prosjekt, og metodikken kan derfor brukes uavhengig av om prosjektet er stort eller lite og uavhengig av om problemstillingen er overordnet eller detaljert. Vi legger særlig vekt på at de kreative prosessene henger godt sammen med de øvrige arbeidsprosessene som skal gjennomføres av rådgiverne og de konkrete leveransene som er etterspurt.

  Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.

  Samfunnsansvar og engasjement
  Norconsult tar først og fremst samfunnsansvar gjennom tjenestene konsernet leverer. Selskapet arbeider aktivt med tiltak for å sikre at virksomheten utøves slik at vi ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys.

  Norconsult samarbeider med Ingeniører uten grenser (IUG), som er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid. Vi samarbeider også med organisasjonen MOT og deler organisasjonens filosofi om å vise mot, bry seg om andre og ta egne valg. 

  Bærekraft og ytre miljø
  Norconsult er bevisst at vår virksomhet påvirker det ytre miljøet, først og fremst ved råd til våre oppdragsgivere, men også gjennom egne medarbeideres aktivitet.

  Det arbeides for å redusere selskapets miljøavtrykk via ulike forbedringsprosjekter, i tråd med konsernets etiske retningslinjer og miljøforpliktelser. Krav til å ivareta hensyn til ytre miljø er implementert i konsernets styringssystem, NORMS. I Norconsult er dette en del av selskapets rutiner for oppdragsgjennomføring, på linje med krav til teknisk og faglig kvalitet, tid, økonomi og menneskers sikkerhet og helse.

  Konsernet har som ambisjon å presentere bærekraftige løsninger for sine oppdragsgivere. Norconsult AS jobber aktivt med å finne innovative og bærekraftig løsninger som vil gi reduserte CO2-utslipp, lavere energibruk, mer skånsomme inngrep i natur og miljø, mer miljøvennlige materialvalg og bedre trafikksikkerhet. Blant annet har selskapet realisert «plussprosjekter» i store samferdselsoppdrag. Norconsult AS arbeider systematisk for å risikovurdere løsningene som planlegges og prosjekteres for å unngå skader for de som skal bygge og drive løsningene.

  Norconsults virksomhet er primært kontorrelatert, og selskapets drift forårsaker dermed ikke utslipp til vann eller luft. Norconsults energibehov på kontorene blir i det vesentligste dekket av elektrisk strøm og for hovedkontoret til dels i form av vannbåren fjernvarme/fjernkjøling. Norconsult AS leaser noen få firmabiler for tjenestekjøring og eier flere el-biler.

  Norconsult arbeider systematisk med forbedringer for mennesker, materiell og miljø ved alle kontorer og selskapet i Norge er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

  Norconsult er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift og utarbeider årlig en klima- og miljørapport som viser hvordan vi arbeider systematisk med å redusere vår miljøpåvirkning fra egen drift. Kontakt Elisabeth H. Lycke dersom du ønsker en kopi av siste års utgave av denne rapporten.

  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  Norconsult skal ivareta sikkerheten og helsen for alle sine medarbeidere, i tråd med konsernets etiske retningslinjer. Ivaretakelse av krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er en integrert del av konsernets styringssystem NORMS.

  I Norconsult konsernet skal alle ha like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn og andre personlige forhold. Norconsult er opptatt av å ha et arbeidsmiljø der alle medarbeidere er bevisst risiko som følge av arbeidet. Norconsult AS arbeider systematisk for å risikovurdere løsningene som planlegges og prosjekteres for å unngå skader for de som skal bygge og drive løsningene. Norconsults ambisjon er at verken personer eller miljøet skal bli skadet som følge av Norconsults virksomhet eller de løsninger vi planlegger og prosjekterer for våre oppdragsgivere.

  Hver enkelt medarbeider har plikt til å varsle sin personalansvarlige leder om eventuelle forhold som kan true medarbeideres sikkerhet og helse.

  Norconsult har jobbet med internasjonale prosjekter i mer enn 150 land over de siste 50 årene. Som en av de fremste i verden innen blant annet vannkraftprosjektering, er vi både en etterspurt samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt, og en attraktiv arbeidsgiver for de beste hodene som ønsker en internasjonal karriere.

  Norconsult har over lang tid bidratt til å bygge lokal infrastruktur i flere voksende økonomier. Vi satser spesielt på utvalgte markeder i sørlige Afrika og Sør-Øst Asia, der vi har etablerte lokalkontorer. I tillegg etablerer vi prosjektkontorer i andre geografiske områder ved behov, og vurderer også etableringer i enkelte andre regioner med store muligheter.

  Norconsult sikrer kvalitet i kundenes prosjekter gjennom verdiøkende og målrettede rådgivningstjenester. Norconsult skal yte tjenester for å tilfredsstille våre oppdragsgivere og hjelpe dem til å nå sine mål. Vår kjernevirksomhet er gjennomføring av oppdrag av alle størrelser, med et stort spenn i kompleksitet og stor grad av tverrfaglig samarbeid.

  Norconsults styringssystem NORMS (Norconsult Management System) skal være innarbeidet i våre holdninger og vår atferd slik at vi skaper kundeverdi og når våre mål. Gjennom NORMS skal vi sikre styring med alt virksomheten gjør overfor myndigheter, oppdragsgivere, andre eksterne og interne interessenter.

  NORMS er et integrert, prosessbasert styringssystem som omfatter alle tiltak for å styre og forbedre kvalitet, ivareta mennesker, materiell og miljø (helse, miljø og sikkerhet, HMS), og styre risiko og muligheter. I NORMS finner Norconsults medarbeidere krav, beste praksis og annen informasjon som de trenger for å gjennomføre sitt arbeid på en enhetlig og effektiv måte.

  Norconsult AS sitt styringssystem er sertifisert av DNV i henhold til ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 - ytre miljø og ISO 45001 - arbeidsmiljø. Styringssystemet er også sertifisert etter Miljøfyrtårnordningen. Selskapet innehar sentral godkjenning etter Plan- og bygningsloven, er registrert i Elvirksomhetsregisteret og er prekvalifisert i Achilles, Utilities NCE, EPIM JQS/Norsk olje og gass, TransQ og StartBank.

  Vår virksomhet er basert på verdiskapning gjennom oppdrag. Årlig gjennomfører selskapet over 20 000 små og store oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

  Gjennom organisk vekst, etablering av ny virksomhet og oppkjøp har Norconsult gjennom år utvidet tjenestespekteret, kapasitet og geografiske tilstedeværelse. Selskapets soliditet, kompetanse og markedsposisjon danner et godt fundament for videre virksomhet.

  Finansiell informasjon om Norconsult er beskrevet i selskapets årsrapporter.

  Last ned årsrapporter:

  Norconsult har opprettet en uavhengig varslingskanal der man kan rapportere om bekymringsverdige forhold og eventuelle overtredelser av lover, regler og konsernets etiske retningslinjer.

  Varslingskanalen ivaretas av Norconsults sin internrevisjon som har ansvar for all dokumentasjon i saken, og å sikre uavhengig behandling av saken. Ved behov vil det engasjeres ekstern juridisk bistand i behandling av varslingssaker. En varslingssak blir behandlet fortrolig og fulgt opp diskret og grundig.

  Varsling til Norconsults varslingskanal:
  Norconsult AS
  Leder internrevisjonen
  Postboks 626,
  NO-1303 Sandvika
  Norge
  E-mail: IntegrityReporting@norconsult.com