Norconsult er et rådgiverselskap som ønsker å bidra til å gjøre morgendagens samfunn litt bedre enn dagens. «Hver dag forbedrer vi hverdagen», sier vi. Gjennom bred fagkunnskap, nyskaping og innovasjon utvikler vi stadig mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder. Vi har solid kompetanse innenfor bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet, arkitektur, plan og IT. Vi tilbyr rådgivningstjenester i alle faser av et prosjekt - fra utvikling av ideer og konsepter, via planlegging og prosjektering til drift og oppfølging.

I Norconsult har vi tro på at lokal kunnskap, lokal tilstedeværelse og faglig samarbeid er en styrke, og en fordel for kundene. Derfor finner du et Norconsult-kontor både på mange små og store steder i Norge – og i utlandet.

  Forretningsidé:
  Norconsult sikrer optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester

  Formål:
  Formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen» kjennetegner alle oss som jobber i Norconsult, og er vårt løfte til omverdenen.

  Vi er dedikerte rådgivere med en tverrfaglig tilnærming, basert på en unik kombinasjon av ingeniør-, arkitektur- og digital ekspertise.

  Sammen med kundene våre, samarbeidspartnere og kolleger utvikler vi morgendagens samfunn, og søker bærekraftige løsninger i alt vi gjør. Vi bruker all den kreativiteten og kunnskapen som ligger i vår organisasjon for å forbedre hverdagen for alle.

  Norconsult er eiet av de ansatte. Dette preger bedriftskulturen, og bidrar sterkt til den positive ånd og innsatsvilje som Norconsults kunder opplever.

  Vi har en mangfoldig og delende bedriftskultur, der vi baserer dialogen på gjensidig respekt.

  Medeierskapet gjør også at vi er en nøytral og uavhengig rådgiver, hvor habilitet i forhold til offentlige og private oppdragsgivere er sentralt.

  Norconsult er en flat og desentralisert organisasjon hvor lokal kunnskap om kunden og prosjektet er nøkkelfaktorer for suksess. Det er i oppdragene vi viser våre prestasjoner, og det er gjennom de dyktigste medarbeiderne vi blir bedre enn konkurrentene og foretrukket av våre kunder. 

  Vi deler kunnskap og samarbeider effektivt på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske skillelinjer. Våre oppdragsgivere er profesjonelle kunder med klare forventninger til oss. Dette skjerper og inspirerer oss til å gjøre nødvendige forbedringer og videreutvikle Norconsult på en sunn måte.

  I oppdragsgjennomføringen er ambisjonen å sikre at kunden og vi har felles forståelse av mål, utfordringer, fremdrift og leveranser. Vi skal ha relevant kompetanse og kapasitet tilgjengelig for å gjennomføre oppdraget som avtalt. Gjennom god kompetanse innenfor oppdragsstyring og god kommunikasjon med oppdragsgiverne underveis oppnår vi gode resultater sammen.

  Innovasjon for oss er å utfordre det gamle med kreativ tenkning. Norconsults kunder får rådgivere som har fokus på å levere verdi gjennom innovative løsninger. Norconsult har de senere årene både forsket på og bygget opp en innovasjonsmetodikk som er skreddersydd for planleggings- og prosjekteringsoppdrag. Dette har skapt unike erfaringer og kunnskap som kan benyttes i alle våre oppdrag for å oppnå bedre løsninger og betydelige besparelser.

  Struktur og resultater
  Det som kjennetegner Norconsults innovasjonsmetodikk er en struktur som sikrer at arbeid i oppdragenes kreative faser har riktig fokus, brede alternativsøk, grundige vurderinger av alternativer, samt etterrettelighet og sporbarhet i alle ledd. Resultatene fra de kreative prosessene skal bidra direkte inn i prosjektløsningene og tillater oss å utfordre etablerte løsninger samtidig som prosjektets ytre rammebetingelser respekteres. Metodikken gir grunnlag for trygge og gjennomtenkte valg og visshet om at alle stener er snudd før designvalg treffes.

  Involvering og effektivisering
  Forskningen vår har vist merverdien av å ha et tett samarbeid med kunden i de kreative fasene av prosjekteringen. Kundens kompetanse og kunnskap om prosjektet bringes inn i innovasjons- og optimaliseringsarbeidet, uten at dette skal medføre ekstrakostnader eller merarbeid for kunden. Videre er vi opptatt av å ta ut verdien av å tilrettelegge for tverrfaglig løsningsutvikling tidlig i prosjektet. Denne involveringen av kunde og fagområder effektiviserer det kreative arbeidet og bidrar til at det ikke jobbes for lenge med løsninger som er uønsket av kunden eller som skaper uforenlighet fagene imellom.

  Skreddersøm
  Vi legger alltid ned et solid arbeid i å skreddersy innovasjonsmetodikken til det enkelte prosjekt, og metodikken kan derfor brukes uavhengig av om prosjektet er stort eller lite og uavhengig av om problemstillingen er overordnet eller detaljert. Vi legger særlig vekt på at de kreative prosessene henger godt sammen med de øvrige arbeidsprosessene som skal gjennomføres av rådgiverne og de konkrete leveransene som er etterspurt.

  Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i vår rådgivning og valg av våre leverandører og løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement og i drift av egen virksomhet. Les mer om bærekraft her.

  Norconsult tar først og fremst samfunnsansvar gjennom tjenestene konsernet leverer. Selskapet arbeider aktivt med tiltak for å sikre at virksomheten utøves slik at vi ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, klima, natur og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. 

  Norconsult vurderer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere, som en del av selskapets årlige prosess for strategisk risikostyring. Selskapet rapporterer årlig på menneskerettigheter i forpliktelsen i UN Global Compact. Dette danner grunnlaget for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

  Forretningspartnere, etter definerte kriterier, er pålagt å signere Etikkerklæring som uttrykker standard for menneskerettigheter og arbeidsforhold. I land med høy risiko for korrupsjon og brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennomføres aktsomhetsvurderinger som del av bakgrunnssjekk av leverandør.  

  Norconsults varslingskanal kan benyttes av eksterne eller egne medarbeidere ved mistanke om overtredelse av slike forhold.

  Har du spørsmål knyttet til åpenhetsloven?

  Send en epost til firmapost@norconsult.com med emnefelt: Åpenhetsloven, att: Marisa Ruiz Retamar.

  Samfunnsengasjement

  Norconsult samarbeider med Ingeniører uten grenser (IUG), som er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid. Norconsult har også et samarbeid med Gi gaven videre i forbindelse med julegaver fra selskapet. Medarbeiderne har mottat et gavekort som kan doneres til en veldedig organisasjon av eget valg. Vi samarbeider også med organisasjonen MOT og deler filosofien om å vise mot, bry seg om andre og ta egne valg.

  Norconsult har jobbet med internasjonale prosjekter i mer enn 150 land over de siste 50 årene. Som en av de fremste i verden innen blant annet vannkraftprosjektering, er vi både en etterspurt samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt, og en attraktiv arbeidsgiver for de beste hodene som ønsker en internasjonal karriere.

  Norconsult har over lang tid bidratt til å bygge lokal infrastruktur i flere voksende økonomier. Vi satser spesielt på utvalgte markeder i sørlige Afrika og Sør-Øst Asia, der vi har etablerte lokalkontorer. I tillegg etablerer vi prosjektkontorer i andre geografiske områder ved behov, og vurderer også etableringer i enkelte andre regioner med store muligheter.

  Norconsult sikrer kvalitet i kundenes prosjekter gjennom verdiøkende og målrettede rådgivningstjenester. Norconsult skal yte tjenester for å tilfredsstille våre oppdragsgivere og hjelpe dem til å nå sine mål. Vår kjernevirksomhet er gjennomføring av oppdrag av alle størrelser, med et stort spenn i kompleksitet og stor grad av tverrfaglig samarbeid.

  Norconsults styringssystem NORMS (Norconsult Management System) skal være innarbeidet i våre holdninger og vår atferd slik at vi skaper kundeverdi og når våre mål. Gjennom NORMS skal vi sikre styring med alt virksomheten gjør overfor myndigheter, oppdragsgivere, andre eksterne og interne interessenter.

  NORMS er et integrert, prosessbasert styringssystem som omfatter alle tiltak for å styre og forbedre kvalitet, ivareta mennesker, materiell og miljø (helse, miljø og sikkerhet, HMS), og styre risiko og muligheter. I NORMS finner Norconsults medarbeidere krav, beste praksis og annen informasjon som de trenger for å gjennomføre sitt arbeid på en enhetlig og effektiv måte.

  Norconsult AS sitt styringssystem er sertifisert av DNV i henhold til ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 - ytre miljø og ISO 45001 - arbeidsmiljø. Styringssystemet er også sertifisert etter Miljøfyrtårnordningen. Selskapet innehar sentral godkjenning etter Plan- og bygningsloven, er registrert i Elvirksomhetsregisteret og er prekvalifisert i Achilles, Utilities NCE, EPIM JQS/Norsk olje og gass, TransQ og StartBank.

  Vår virksomhet er basert på verdiskapning gjennom oppdrag. Årlig gjennomfører selskapet over 20 000 små og store oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

  Gjennom organisk vekst, etablering av ny virksomhet og oppkjøp har Norconsult gjennom år utvidet tjenestespekteret, kapasitet og geografiske tilstedeværelse. Selskapets soliditet, kompetanse og markedsposisjon danner et godt fundament for videre virksomhet.

  Finansiell informasjon om Norconsult er beskrevet i selskapets årsrapporter.

  Last ned årsrapporter:

  Norconsult har opprettet en uavhengig varslingskanal (Speak Up) der man kan rapportere om bekymringsverdige forhold og eventuelle overtredelser av lover, regler og konsernets etiske retningslinjer. Gjennom den digitale varslingsløsningen kan du rapportere om bekymringsverdige forhold.

  Link til Norconsult Speak Up:

  Norconsult Speak Up (deloitte-halo.com)

  Varslingskanalen ivaretas av Norconsults sin internrevisjon som har ansvar for all dokumentasjon i saken, og å sikre uavhengig behandling av saken. En varslingssak blir behandlet fortrolig og fulgt opp diskret og grundig.

  Norconsult tar personvern på alvor og behandling av dine data vil være i samsvar med Norconsults til enhver tid gjeldende retningslinjer for personvern

  Om nettstedet - Personvernerklæring - Norconsult