Norconsult kartlegger naturtyper for Miljødirektoratet

Pressemelding
22.juni 2020

På oppdrag for Miljødirektoratet kartlegger Norconsult naturtyper flere steder på Østlandet og i Trøndelag. Innhentede data skal blant annet danne grunnlag for arbeid med konsekvensutredninger av fremtidige plan- og utbyggingsprosjekter.

Norconsult kartlegger naturtyper for Miljødirektoratet
Laven Vifteglye Callome multipartita (EN) er sterkt truet og er funnet av en av Norconsults rådgivere på kalkberg. (Foto: Norconsult)

Siden 2015 har Norconsult hatt flere store årlige kartleggingsoppdrag av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, som er basert på Natur i Norge-metodikken (NiN). Miljødirektoratet legger opp til at NiN skal overta som gjeldende kartleggingsmetodikk for naturtyper i 2021. Som et resultat av dette, vil NiN-kartlegging bli en naturlig del av konsekvensutredninger i plan- og utbyggingsprosjekter der natur kan bli berørt.

– Vi foretar allerede naturkartlegging som en del av konsekvensutredninger, men NiN-metodikken vil trolig inngå som en større del av dette arbeidet fremover. Dette kan på sikt gi bedre samordning av kartlegginger som foretas, sier miljørådgiver Sylvia Stolsmo i Norconsult.

Aktiv bidragsyter

Norconsult har bidratt svært aktivt i arbeidet med å evaluere og utvikle NiN-systemet, og har også vært med i flere runder av evaluering av tekniske hjelpemidler i kartleggingen. I 2019 ble Norconsult, sammen med Miljøfaglig utredning, engasjert av Vegdirektoratet for å gjøre sammenliknende studier av tidligere kartleggingsmetoder sett opp mot kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Dette arbeidet ledet også til utvikling av forslag til hvordan data fra NiN-kartlegging best kan benyttes i konsekvensutredninger.

Fastsetter økologisk kvalitet

Norconsult med underleverandører har de siste årene kartlagt naturtyper i store arealer i Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Trøndelag, Troms og Finnmark. Også i år kartlegger Norconsult flere områder rundt Ås, Vestby, Ski, Askim, Mysen, Røyken, Slemmestad, Drammen, Eikeren, Hokksund, Nøtterøy, Tønsberg og Inderøy.

I alle disse oppdragene har Norconsult vært, og er, oppdragsleder, og stått for opplæring, harmonisering og kvalitetssikring av underkonsulenter fra andre selskap. Dette har gitt Norconsult en spesiell innsikt i både teoretiske og praktiske sider av kartleggingsarbeidet samt effektive metoder for forarbeid, optimalisering av feltinnsats og praktisk bruk av blant annet NiN-app, Arter-app og NiN-web.

Hensikten med disse oppdragene er å ved hjelp av feltkartlegging fremskaffe naturtypedata (planter, mose, lav og så videre) med utgangspunkt i NiN, og fastsette den økologiske kvaliteten i områdene som er kartlagt. Dataene som samles inn, skal inngå i det som kalles økologisk grunnkart, en oppdatert database med samling av ulike kartlag som gir informasjon om hvor i landet naturtyper, arter og landskapstyper forekommer. Disse skal blant annet danne grunnlag for arbeid med konsekvensutredninger av plan- og utbyggingsprosjekter.

Kompetanse på naturmangfold i Norconsult

– Norconsult har åtte økologer og naturforvaltere med kompetanse på terrestrisk naturmangfold. Fem av disse deltar i NiN-kartleggingen i år. I tillegg har vi en like stor gruppe med ferskvannsøkologer og limnologer i avdelingen som dekker ferskvann og marint, sier sier Elise Førde, avdelingsleder for Energi – Miljø, konsekvensutredning og miljøoppfølging i Norconsult.

Norconsult ufører naturkartlegging på land og i vann i alle typer plan- og utbyggingsprosjekter, fra boligutbygging, via samferdselsprosjekter til energianlegg.

– I alle store utbyggingsprosjekter er det krav om å utføre konsekvensutredninger der naturmangfold er et viktig tema. I tillegg til kartleggingen gir vi innspill til hvordan verdifulle forekomster kan ivaretas ved planjusteringer eller skadereduserende tiltak, sier Elise Førde.

Kontaktperson

Profilbilde av Benedicte Bratt Jakhelln
Benedicte Bratt Jakhelln
Senior kommunikasjonsrådgiver