Akvakultur

Akvakultur stiller i økende grad krav til sikker håndtering når det gjelder fiskesykdommer, rømningsfare, dyrevelferd og risiko for utilsiktede utslipp til sjø og luft. En stadig større del av kjeden forventes derfor å bli landbasert, og som følge av at anleggene mer industrialiserte blir det mer fokus på innsatsfaktorene.

Norconsult har ekspertise innen alle aktuelle fagfelt, herunder:

 • Myndighetskontakt, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, konsesjonssøknader etc.
 • Byggherrebistand, prosjektledelse og -styring, byggeledelse
 • Kvalitetssikring, innkjøp og kontraktstøtte
 • HMS, risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Prosessanlegg, inkl. vannrensing og resirkulering (RAS-anlegg)
 • Tank-, rør- og pumpedesign for håndtering av vann, fisk og fiskefôr
 • Arkitektur, byggeteknikk, brannteknikk, elektro og VVS
 • Infrastruktur, inkl. kaier, havneanlegg, VA-anlegg, veier etc.
 • Fortøynings- og stabilitetsanalyser, bølgemålinger og -analyser
 • Kraftforsyning og energioptimalisering
 • Automatisering og prosessovervåking
 • Fiskebiologi og -fysiologi
 • Strømningsanalyser (CFD)
 • Miljøundersøkelser og grunnundersøkelser
 • Avfallshåndtering og biogass
 • Limnologi

Sammen med oppdragsgiver vil Norconsult bidra til en positiv utvikling i alle fasene, fra fiskefôr og klekking, og hele veien til slakteri og eksport.

Kontaktperson

Profilbilde av Egil Larsen
Egil Larsen
Markedsansvarlig Akvakultur