Drikkevann – Leveringssikkerhet fra kilde til kran

Drikkevannsforskriften §6 stiller krav til at vannverkseier skal gjennomføre farekartlegging. På basis av denne skal sannsynligheten for, og konsekvensene av uønskede hendelser reduseres. For å kunne levere tilstrekkelige mengder hygienisk trygt drikkevann til enhver tid (§9) skal vannverkseieren sikre at tiltakene som bidrar til å forebygge, fjerne eller redusere farene til et akseptabelt nivå, blir identifisert og gjennomført. Det stilles i tillegg skjerpede krav til vannverkenes arbeid med forebyggende sikring (§10) og gjennomføring av nødvendige beredskapsforberedelser (§11). Alt dette skal samles og dokumenteres i vannverkets internkontrollsystem for å sikre at kravene i drikkevannsforskriften etterleves (§7).

Norconsult har lang erfaring med å bistå vannverkseiere med å oppfylle kravene i drikkevannsforskriften. Vi kan tilby både rådgivere med bred samfunnssikkerhetsfaglig kompetanse og med bred erfaring fra objektsikring. Norconsult kan bistå vannverkseier i hele prosessen med etablering av internkontrollsystem som er tilpasset det aktuelle vannforsyningssystemet for ivaretakelse av leveringssikkerheten. Dette innebærer bistand til utarbeidelse av farekartlegging ved bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser til etablering av en operativ beredskap, og gjennomføring av beredskapsøvelser. I tillegg har Norconsult betydelig vannfaglig kompetanse, og erfaring med planlegging og prosjektering av vannbehandlingsanlegg. Dette innebærer blant annet identifisering av mikrobiell og kjemisk forurensning i vannkilder og i forsyningsnettet, inkludert høydebasseng, samt vurdering av behov for vannbehandling og desinfeksjon.

Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret mot tilsiktede handlinger, og at alle styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk. Med utgangspunkt i dagens trusselbilde innebærer det at man må sikre seg mot tilsiktede handlinger som for eksempel terror, sabotasje og hærverk. Mange av dagens distribusjonssystem ble bygget i en annen tid, med et annet trusselbilde og andre myndighetskrav enn de vi står overfor i dag, Flere vannverk vil dermed ikke kunne håndtere eller motstå trusler, eller tilfredsstille de forskriftskrav som i dag stilles innen sikring.

Vårt store tverrfaglige fagmiljø i Norconsult kan derfor utføre helhetlige analyser som gir vannverkseier gode styringsverktøy som enkelt kan holdes oppdatert slik at leveringssikkerheten til enhver tid er ivaretatt og dokumenterbar. Norconsult kan også bistå vannverkseier med å utarbeide sårbarhetsanalyser og tilrådninger for effektivt å kunne sikre anlegget mot tilsiktede handlinger, herunder uautorisert tilgang og bruk.

Gode verktøy for aktiv risikostyring og operativ beredskap
Som rådgiver og prosessleder er Norconsult opptatt av å bistå vannverkseier med å utarbeide gode verktøy, for å kunne ha oversikt over risikoene i vannforsyningssystemet til enhver tid. Vannverkseier og driftspersonellets deltakelse, og kunnskap om egen vannforsyning er avgjørende for å få et godt resultat. Dette innebærer at prosessene vil bidra til økt kompetanse hos vannverkseier om risikoforholdene i vannforsyningssystemet – fra kilde til kran.

Farekartleggingen som vi leverer, gir en god oversikt over status for vannverkenes leveringssikkerhet, og vil være et viktig verktøy for planlegging av sikker drift og vedlikehold. Farekartleggingen vil i tillegg bidra til at vannverkseier kan etablere prøvetakningsplaner i henhold til drikkevannsforskriftens krav. Med utgangspunkt i farekartleggingen kan Norconsult også bistå med planlegging og dimensjonering av beredskap. Vannverkseier vil, som et resultat av prosessen, få gode og operative verktøy til bruk i en krisesituasjon.

Norconsult har bidratt med nasjonale utredninger og veiledninger
I flere 10-år har Norconsult vært en viktig bidragsyter til nasjonale utredninger og utarbeidelse av veiledninger for vannverksbransjen. I samarbeid med Norsk Vann og Mattilsynet utarbeidet Norconsult veiledningen: «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap» i 2006, og var også ansvarlig for revideringen av veiledningen i 2017. Norconsult har med andre ord inngående kjennskap i metodikken som ligger i veiledningen til Mattilsynet, og har lang erfaring med sikkerhet og beredskap i vannforsyningen.

Norconsult har vært delaktig i utarbeidelsen av flere rapporter for Norsk Vann. I 2015 var Norconsult bidragsyter i prosjektet «ROS og beredskap i vannbransjen» som samlet erfaringer fra vannbransjen, utarbeidet praktiske eksempler på ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser og krisekommunikasjon.

I 2016 ledet Norconsult utviklingen av Norsk Vann rapport 220/2016 «Kritiske ledninger for vann og avløp - klassifisering og tiltaksvurdering».  

I 2018-2019 var Norconsult ansvarlig for prosjektet «Beste HMS-praksis i vannbransjen» som er et oppslagsverk over risikofylte arbeidsoperasjoner og problemstillinger knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og helse ved arbeid innen vann og avløp. Videre har Norconsult medvirket i utarbeidelse av veiledning for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg, samt veiledning for gjennomføring av mikrobiologisk barriereanalyse (MBA).

På vegne av Norsk vann utarbeidet Norconsult veiledningen «Forvaltning av nedbørfelt for overflatevannkilder» i 2020 og «Risikovurdering av bergsprengte drikkevannsmagasin» i 2022.

Våre tjenester omfatter:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyse vannforsyning
  • Etablering og dimensjonering av beredskap for vannforsyningen, inkludert varslingsplaner, samt bistand til beredskapsøvelser.
  • Gjennomføring av sikringsrisikoanalyse for å bedre kunne motstå tilsiktede handlinger på distribusjonssystemet.
  • Etablering av internkontroll for vannverket.
  • Planlegging- og dimensjonering av vannforsyning.
  • Vurdering av behov for vannbehandling og desinfeksjon.
  • Kartlegging og vurdering av forurensningskilder i nedbørfelt.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Camilla Amundsen
Camilla Amundsen
Fagspesialist samfunnssikkerhet og beredskap
Profilbilde av Anne-Marie Bomo
Anne-Marie Bomo
Dr. Scient Vann-Prosess