Hydrologi og vassdragshydraulikk

Hydrologiske og vassdragshydrauliske problemstillinger skal vurderes i de fleste vannkraftutbygginger, samferdselsutbygginger og andre type utbygginger i vassdragsnære områder.

Norconsult har spisskompetanse innen disse fagfeltene og utfører hydrologiske og vassdragshydrauliske utredninger fra helt enkle kulvertdimensjoneringer til CFD analyser av komplekse/uryddige vannstrømmer. 

Vi utfører flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger og gjør utredninger innen vannresursplanlegging. I forbindelse med konsesjonssøknader og som beslutningsunderlag for utbygger, bistår vi med hydrologiske utredninger og produksjonsberegninger. Ved planlagte utbygninger i vassdragsnære områder utfører vi vannlinjeberegninger og flomsonekartlegging samt vurderer sikkerhet mot flom og stormflo i henhold til krav i TEK10 og foreslår tiltak med hensyn på flomsikring, erosjonssikring og elveforbygninger. Vårt fagmiljø innehar de nødvendige faggodkjenninger hos NVE i fagområde IV og V for alle klasser.

Kontaktperson

Profilbilde av Jon Olav Aashaug Stranden
Jon Olav Aashaug Stranden
Gruppeleder - hydrologi og hydraulikk

Relaterte prosjekter