Naturmangfold

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen naturmangfold som arbeider for at hensyn til naturmiljø skal ivaretas på best mulig måte i utbyggingsprosjekter - i alle faser fra mulighetsstudier til ferdig anlegg.

Våre medarbeidere deltar i nasjonale kartlegginger og overvåkingsprogrammer som Natur i Norge (NiN) og Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) på oppdrag for Miljødirektoratet og er representert blant annet i den nasjonale rødlistekomiteen for lav. Norconsult bestreber å utvikle fagspesialister innen de fleste fagfeltene innen biologien, og har blant annet ansatt svært dyktige botanikere, soppkyndige, lavspesialister, ornitologer, vegetasjonsøkologer og landskapsøkologer.  

Norconsult er svært opptatt av å ivareta miljøet og naturmangfoldet i prosjektene vi er involvert i og arbeider i tråd med prinsippene i tiltakshierarkiet, hvor miljøpåvirkningen gjennom hele prosessen forsøkes minimert gjennom de fire trinnene unngå, avbøte, restaurere og kompensere. Våre miljørådgivere deltar derfor aktivt i alle deler av det tverrfaglige planleggings- og prosjekteringsarbeidet for å bidra til at man finner de beste løsningene både for miljøet og kunden.[EF1] 

I samarbeid med Norconsult sterke fagmiljøer innen arkitektur og byplanlegging, har våre biologer i senere år også fokusert mye på hvordan naturen og artsmangfoldet kan få bedre livsvilkår i våre byer og bomiljøer. Ved god planlegging på kommune- og reguleringsplannivå, fokus på grønnstrukturer og naturlige blågrønne korridorer, vil man i de fleste tilfeller kunne ha en betydelig gevinst i form av grønn velferd både for mennesker og artsmangfoldet.      

Typiske tjenester inkluderer:

  • Konsekvensutredninger av fagtema naturmangfold i små og store plan- og utbyggingsprosjekter
  • Miljørådgiving i et vidt spekter av utbyggingsprosjekter for å sikre at miljøet og naturen ivaretas på en best mulig måte
  • Kartlegging for den offentlige miljøforvaltningen, herunder NiN-kartlegging, miljøovervåkning og ulike artskartlegginger
  • Overvåkningsprogrammer for vegetasjon, dyr og fugler herunder før-/etterundersøkelser
  • Planlegging av faunapassasjer og plassering av viltgjerder inkludert landskapsøkologiske modelleringer og analyser
  • Utarbeidelse av planer for økologisk kompensasjon og naturrestaurering
  • Kartlegging og bekjempelse av fremmede arter
  • Faglig bistand i forbindelse med utarbeidelse av offentlige veiledere og handlingsplaner
  • FOU-prosjekter innen et bredt spekter av naturrelaterte emner
  • BREEAM sertifisering av bygg

Vi har styrket vår bemanning vesentlig den siste tiden, og målsettingen er at Norconsult skal være det ledende fagmiljøet i bransjen.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder