Naturmangfold

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen naturmangfold som arbeider for at hensyn til naturmiljø skal ivaretas på best mulig måte i utbyggingsprosjekter - i alle faser fra mulighetsstudier til ferdig anlegg.

Det terrestriske naturmiljøet omfatter vegetasjon (naturtyper og enkeltarter), samt fugl, pattedyr, krypdyr, amfibier, insekter og deres leveområder.

Typiske tjenester omfatter:

  • Konsekvensutredning fagtema naturmangfold i små og store plan- og utbyggingsprosjekter
  • Kartlegging for den offentlige miljøforvaltningen, herunder NiN-kartlegging og artskartlegging
  • Planlegging av faunapassasjer og plassering av viltgjerder
  • Vegetasjonskartlegginger og kartlegging av rødlistede arter
  • Kartlegging og bekjempelse av fremmede arter
  • Kartleggings- og overvåkingsprogrammer for fugl og annet vilt
  • Faglig bistand i forbindelse med utarbeidelse av offentlige veiledere og handlingsplaner
  • FOU-prosjekter innen et bredt spekter av naturrelaterte emner

Vi har styrket vår bemanning vesentlig den siste tiden, og målsettingen er at Norconsult skal være det ledende fagmiljøet i bransjen.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder