Reindrift

Norconsult kan bistå i alle typer oppdrag der reindriftsfaglige vurderinger eller utredninger er nødvendig.

Samisk reindrift er en nasjonal interesse, og inngår som en viktig del av areal- og samfunnsplanleggingen. Reindrifta er viktig for samisk kultur og samfunnsliv, og bidrar til å bevare samisk språk, verdier og tradisjoner. Næringen bidrar også til at tradisjonell kunnskap holdes i hevd, videreutvikles og videreføres.

Ved tiltak i reinbeiteområder er tidlige avklaringer i prosjektene avgjørende for gode resultater og kan bidra til store økonomiske besparelser.

Ved Norconsults kontorer i Bodø og på Os, har vi medarbeidere med kompetanse og erfaring på fagfeltet som kan ta oppdrag i hele det samiske reinbeiteområdet i Norge samt i reindriftsområdene der det drives ikke-samisk reindrift. Blant annet har to av medarbeiderne tidligere arbeidet som seniorrådgivere hos Fylkesmannens reindriftsforvaltning i en årrekke, men arbeider nå hos Norconsult med blant annet reindriftfaglige utredninger og forskning på fagfeltet.

Vi har kompetanse og erfaring på:

 • Reindriftas arealbrukskart
 • Påkjørsler av rein på veg og bane
 • Reindrift og rovvilt
 • Reindrift og regionale planer
 • Reindrift og kommuneplaner
 • Reindrift og kystsoneplaner
 • Reindrift og reguleringsplaner
 • Reindrift og vindkraftverk
 • Reindrift og vannkraftverk
 • Reindrift og kraftledninger
 • Reindrift og transformatorstasjoner
 • Reindrift og bygging av lengre sperregjerder i utmark

Norconsult tilbyr blant annet: 

 • Generell rådgiving
 • Innledende vurdering av potensiale for konsekvenser ved utbygging i reinbeiteområder
 • Kartlegging av reindriftsinteresser
 • Konsekvensutredning
 • Søknad om omlegging av flyttlei
 • Utarbeidelse av distriktsplaner for reinbeitedistrikt
 • Bistand i forbindelse med søknad om konfliktforebyggende tiltak
 • Bistand i forbindelse med søknad om bygging/justering av gjerder og anlegg

Kontaktperson

Profilbilde av Magne Haukås
Magne Haukås
Seniorrådgiver