PEX - Systematisk ferdigstillelse

En betydelig utfordring i gjennomføring av teknisk komplekse prosjekter er å håndtere mangler og avvik i utstyrsleveranser. Uten en systematisk tilnærming til hvordan mangler skal håndteres og lukkes vil prosjektavslutningen ofte trekke ut i tid, og man risikerer at prosjektet overleveres med mangler som vil medføre betydelig merarbeid i driftsfasen.

Norconsult Project Execution (PEX) har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av Systematisk Ferdigstillelse i store, komplekse prosjekter. PEX har en etablert modell for gjennomføring av prosjekter der Systematisk Ferdigstillelse inngår som en sentral del av den systematiske kvalitetskontrollen som utføres gjennom alle faser av prosjektet. 

PEX benytter et eget prosjektstyringsverktøy, Unosys, for administrering av alle prosesser knyttet opp mot Systematisk ferdigstillelse. Vi utarbeider sjekklister og testprosedyrer i samarbeid med byggherre og underentreprenører. Alle sjekklister og testprosedyrer implementeres i Unosys og følges opp med definerte tidsfrister og ansvarlig personell for utførelse. Dette sikrer at byggherren har full oversikt og kontroll over prosessen, gir forutsigbarhet for alle aktører, og tydeliggjør underentreprenørenes forpliktelser.

Systematisk ferdigstillelse omfatter alle faser i prosjektgjennomføringen fra kontroll av dokumentasjon, via komponenttilvirkning i fabrikk, til idriftsettelse av komplette anlegg.

Relaterte prosjekter