Samfunnssikkerhet

I stortingsmelding 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn defineres samfunnssikkerhet på følgende måte: Samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.

Vi bistår alle typer virksomheter med å redusere sårbarhet gjennom effektive tiltak. Dette gjelder både forvaltere av kritisk infrastruktur, arealplanleggere, nødetater samt direktorater og departement. Våre rådgivere har bred erfaring innen offentlig forvaltning (sikring og sikkerhet) og har utført utredninger og evalueringer for både foretak (offentlige og private), kommuner, direktorater og departementer. Vi kan lede utrednings- og analyseprosesser der et nært samarbeid med våre oppdragsgivere og deres fagmiljø står sentralt. Norconsults fagmiljø har omfattende erfaring med utarbeidelse av veiledningsmateriell for myndigheter.

Norconsult har spisskompetanse innen samfunnssikkerhet og er landets ledende fagmiljø innen blant annet:

  • arealplanlegging og utarbeidelse av ROS-analyser for reguleringsplaner på alle plannivå.
  • kommunal beredskapsplikt og utarbeidelse av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunene.
  • Utvikling av brannvesen, herunder utarbeidelse av ROS-analyser, beredskapsanalyser, forebyggende analyser samt vurderinger av stasjonsstruktur.

Som landets største fagmiljø innen prosjektering av kritisk infrastruktur, kan Norconsult løse alle tekniske og faglige spørsmål knyttet til tiltak som fremmer samfunnssikkerhet.

Fag og tjenester:

  • Overordnede og tematiske risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)  
  • Samfunnssikkerhet i arealplanlegging
  • Sikringsrisikoanalyser for objekter (security)
  • Klimatilpasning
  • Vurdering av beredskapsbehov og dimensjonering av beredskap
  • Evalueringer og granskninger
  • Utredninger innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet

Kontaktperson

Profilbilde av Kevin Medby
Kevin Medby
Gruppeleder