Mobilitet- og transportplanlegging

Norconsult ser mobilitet, transport og byutvikling i sammenheng.

Norconsult har et sterkt fagmiljø knyttet til mobilitet- og transportplanlegging. Vår kompetanse er knyttet til både fysiske og øvrige forhold som kan påvirke valg av reisemidler.

Vi har stor kapasitet og sterk kompetanse innen modellutvikling og transportanalyser. Norconsult er et av de tyngste norske konsulentmiljøet innen bruk av de regionale strategiske transportmodellene (RTM) for beregning av trafikale effekter. I transportanalyser er de trafikale og de samfunnsøkonomiske effektene tett integrert - vi har god erfaring med beregning av prissatte konsekvenser av tiltak innen transport.

Nye former for mobilitet og smart infrastruktur vil kunne gi endrede premisser for transportplanleggingen. Vi er bevisste på å se plan og mobilitet i sammenheng for å utvikle fremtidsrettede transportløsninger og gode bo- og bymiljøer.

Vi gjennomfører ulike typer oppdrag for planlegging av kollektivtrafikk, og har omfattende erfaring i alt fra vurdering av markedsgrunnlag for kollektivtransporten til mer detaljerte analyser av tiltak.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Transportanalyser
  • Transportmodellberegninger
  • Billett og inntektsanalyser kollektivtrafikk
  • Kollektivstrategier
  • Mobilitetsstrategier
  • Parkeringsstrategier
  • Reisevaneundersøkelser
  • GIS-analyser
  • Kapasitetsberegninger og simuleringer trafikk
  • Trafikksikkerhetsanalyser

Kontaktperson

Profilbilde av Edel Hovland Nordang
Edel Hovland Nordang
Avdelingsleder Hovedkontor